Fire ph.d.-stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingene

Ved Handelshøyskolen er det ledig fire treårige ph.d.-stipendiatstillinger i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi. Tiltredelse 10.08.2020.

To av stillingene er prosjektfinansierte ph.d.-stillinger (tema 1 og 2), og to er knyttet opp mot forskningstema ved Handelshøyskolen (tema 3 –7 ).

Temaer:

(1) Stress-testing the Norwegian economy: Effects of the 1.5 scenario

(2) Enabling the green transition in Norway

(3) Machine learning applications in commodity market analysis

(4) Taxes, Inequality, and Sustainability

(5) Empirical analysis of the internal organization of business firms and institutions

(6) Consumer Behavior and Sustainable Food Consumption

(7) Responsible research and innovation in businesses

Alle temaene er nærmere utdypet på våre nettsider

https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/news/node/39445

- med kontakter til ansvarlige fagpersoner.

Arbeidsoppgaver

Hovedmålet med stipendiatstillingene er kompetanseoppbygging og forskerutdanning. Den som tilsettes blir tatt opp på Handelshøyskolens ph.d.-program. Tilsettingsperioden er tre år, men kan forlenges til fire år dersom ph.d.-studenten bidrar til undervisning/veiledning, prosjektarbeid, sensur eller administrasjon ved Handelshøyskolen.

Stipendiatens forskning må knyttes til et eller flere av Handelshøgskolens sentrale forskningsområder: foretaksøkonomi, finans, strategi og ledelse, skatt, miljø/klima, energi/ressurs, utvikling, mat, råvaremarkeder, og entreprenørskap og innovasjon.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU.

  • Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå.
  • Relevante utdanninger er mastergrad innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, eller tilsvarende.
  • Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2020 på å fullføre avsluttende mastereksamen.
  • Det kreves minimum karakteren B på masteroppgaven og i gjennomsnitt på mastergraden.

Det legges vekt på analytiske evner, karakterer, motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig, bidra aktivt i et faglig fellesskap, og være nytenkende og kreativ. Det er en fordel hvis søkeren behersker norsk.

Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen for det aktuelle ph.d. programmet.

Lønnsvilkår og informasjon

Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Nærmere opplysninger ved:

  • forskningsleder, professor Frode Alfnes, tlf: 67231112, e-post: frode.alfnes@nmbu.no
  • dekan, professor Gro Ladegård, tlf: 92408441, e-post: gro.ladegard@nmbu.no

eller veilederne på de forskjellige temaene.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfrist: 01.03.2020.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev med en kort skisse (2 – 5 sider) av prosjektforslag for forskningsarbeidet
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
  • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
  • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Om Handelshøgskolen

Handelshøyskolen er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 650 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Rådgiver markedsføring innen studentrekruttering

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-13

Utvikler innen integrasjoner og automatisering

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-03

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2019-04-02

Sommervikar i NMBU-parken Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-01-16

Seniorrådgiver innen e-handel

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-18

Spesialistkandidat (Resident) innen porcine health management

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-02-06

Rådgiver/seniorrådgiver innen lønn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-26

Førsteamanuensis innen industriell økonomi – drift, logistikk og produksjonsstyring

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-01-27

Interiørarkitekt med miljøfokus

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-18

Maler til antikvariske og nyere bygg

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-20