Biträdande lektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa

Ref.nr SU FV-1897-19

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på enheten för atmosfärsvetenskap (ACESl) fokuserar på att förstå såväl de prosesser som pågår i luft, som deras konsekvenser på human hälsa och klimat. Våra metoder spänner från laborativa experiment till fältmätningar (t.ex. karakterisering av luftburna partiklar inom- och utomhus) och satellitobservationer, och från molekulära teorier till globala simuleringar.

Ämne
Atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet studeras processer som styr luftburna partiklars halter, egenskaper och hälsoeffekter med experimentella eller numeriska metoder.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilona Riipinen, enhetschef, tfn , +46-73-5859251, ilona.riipinen@aces.su.se och av dr. Radovan Krejci, ställföreträdande enhetschef, +46-70-6341511, radovan.krejci@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-09-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Doktorand i oorganisk kemi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-14

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-27

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i ekonomisk historia

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Universitetslektor i specialpedagogik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-09-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig