Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Ref.nr SU FV-1485-19

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-29.

Ämne/ämnesbeskrivning
Arbets- och organisationspsykologin fokuserar på individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar, de sätt på vilka individer ingår i och/eller samspelar med grupper och organisationer samt skärningspunkter mellan arbete och övrigt liv. I studier ingår betydelsen av psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer för motivation och prestation, för yrkesmässig utveckling, samt för stress, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Psykologiska aspekter av lönearbete och oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) liksom gränssnittet mellan arbete och övrigt liv, och därtill relaterad stress, samt psykologiska aspekter på arbetslöshet är föremål för analys. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Arbetsuppgifter
Psykologiska institutionen söker en universitetslektor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Arbetet består huvudsakligen av undervisning i arbets- och organisationspsykologi, till exempel vad avser samspel mellan individ, grupp och organisation samt psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorers betydelse för motivation, stress, hälsa, välbefinnande och prestation. Undervisningen sker på såväl grundnivå som avancerad nivå på institutionens fristående kurser, samt inom de olika utbildningsprogrammen (t ex Psykologprogrammet och Personal, arbete och organisation). I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, som att t ex vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper. Minst 30 % av årsarbetstiden ska ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom arbets- och organisationspsykologi. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, handledning och framställning av läromedel av relevans för området, och den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom det arbets- och organisationspsykologiska området.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete inom arbets- och organisationspsykologi.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är praktiskt arbete inom det arbets- och organisationspsykologiska området, t ex som personalvetare eller leg psykolog.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Håkan Fischer, tfn 08-16 23 57, hakan.fischer@psychology.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-08-29


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Doktorand i oorganisk kemi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-14

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Biträdande lektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-27

Universitetslektor i ekonomisk historia

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Universitetslektor i specialpedagogik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-08-29


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig