Universitetslektor i ekonomisk historia

Ref.nr SU FV-1315-19

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 30 augusti.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningarna för detta. Ekonomisk-historisk forskning präglas av teoretisk pluralism och metodbredd, som innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri och historiska metoder. Inom ämnet ryms flera olika fält så som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria, arbetsmarknadshistoria, historisk demografi och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs forskning inom flera av dessa områden och under långa historiska perioder.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på i första hand grundnivå och avancerad nivå inom ekonomisk historia. Undervisningen vid institutionen är inriktad på svensk och internationell ekonomisk historia. Sökanden ska vara beredd att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och administration på alla nivåer genom att bl. a. aktivt delta vid institutionens forskningsseminarier, bedriva egen forskning samt söka externa forskningsbidrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet och kompetens i svensk och/eller internationell ekonomisk historia. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå, och ska ha visats inom områden som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande skall ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand utifrån en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet. Sökanden bör kunna visa kännedom om såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Därtill fästes vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på flera nivåer på universitet eller högskola. I denna bedömning spelar kursutvärderingar, pedagogisk egenreflektion, didaktisk och annan relevant information, samt omdömen från studierektorer och institutionschefer en avgörande roll.

Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästes vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästes även vid kompetens och erfarenhet inom genusorienterad forskning.

Vikt fästes vid erfarenhet och skicklighet i administration av forskning och i pedagogiska sammanhang, samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökanden som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-08-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Biträdande lektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-27

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Universitetslektor i specialpedagogik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12

Universitetslektor i offentlig rätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-14


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-08-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig