Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Ref AP-2018/124

Södertörns högskola gör en satsning på medieområdet genom en utlysning av tre professurer i journalistik, medieteknik och i medie- och kommunikationsvetenskap. I en tid av snabb teknikutveckling förändras mediernas roll i samhället såväl till innehåll som form. Medieforskning i gränslandet mellan teknik, samhälle och kultur blir allt viktigare för vår kritiska förståelse av informationssamhället. De tre professorerna ska leda och utveckla mångvetenskaplig forskning om detta nya medielandskap med särskilt ansvar för forskning som är relaterad till Östersjö- och Östeuropaområdet. Det sker i respektive ämne, i samverkan och i olika mångvetenskapliga kontexter.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola utgör en forskningsintensiv miljö präglad av nationellt och internationellt orienterad forskning och utbildning på samhällsvetenskaplig och humanistisk grund. Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola kännetecknas av att det samtida digitala mediesamhället studeras ur ett historiserande och kritiskt perspektiv. MKV på Södertörn har vidare en viss tonvikt på tolkande perspektiv och kvalitativa metoder. Vid ämnet finns drygt tjugo anställda. MKV bedriver utbildning på grundläggande nivå i program och fristående kurser, på avancerad nivå i ett tvåårigt mastersprogram, samt ger forskarutbildning inom området Kritisk kulturteori.

Arbetsuppgifter
Den nya professorn i medie- och kommunikationsvetenskap ska vidareutveckla forskningen inom ämnet med särskilt avseende på forskning orienterad mot Östersjöregionen och Östeuropa. Genom samarbete med andra ämnen på högskolan ska professorn bidra till en stark och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Södertörns högskola.

I anställningen ingår 60 procent forskningsrelaterade arbetsuppgifter. Dessa fördelas dels på egen forskning, dels på ämnesutveckling, som inkluderar högre seminarier och ansökningar om externa forskningsmedel i samarbete med andra forskare. I anställningens övriga delar ingår bland annat undervisning, examination, kursutveckling från grundnivå till avancerad nivå. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Inom internationella masterprogram och på vissa kurser ges undervisningen på engelska. Arbetsuppgifterna omfattar även administration, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering. Anställningen förutsätter en hög grad av närvaro och deltagande i det kollegiala arbetet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i MKV är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska eller engelska. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.1.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med relevans för anställningens arbetsuppgifter och behörighetskrav visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överskrider vad som krävs för antagning till docent, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den sökande ska ha visat god förmåga att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet samt ska ha erfarenhet av handledning av doktorander. Den sökande ska också ha visat god förmåga att kommunicera kunskap om forskningsresultaten. Även andra bidrag till vetenskapligt arbete än egen forskning är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Pedagogisk skicklighet bedöms utifrån förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, pedagogiskt utvecklingsarbete samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn samt formell högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Utöver ovanstående bedömningsgrunder har för denna anställning dessutom följande sekundära bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:

  • Erfarenhet av att utveckla och leda forskningsprojekt med relevans för medie- och kommunikationsvetenskap
  • Erfarenhet av internationellt samarbete
  • Erfarenhet av forskning med relevans för Östersjöregionen och/eller Öst- och Centraleuropa
  • Bred erfarenhet av kursutveckling och god förmåga till undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap
  • God samarbetsförmåga och administrativ förmåga
  • Erfarenhet av mångvetenskapligt arbete och samverkan

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Då de verksamma professorerna inom Östersjöprogrammet i huvudsak är män ser vi gärna kvinnor som sökande.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2019-08-25.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare, Michael Forsman, tel: 08-608 6249, e-post: michael.forsman@sh.se
Prefekt, Charlotta Weigelt, tel: 08-608 4985, e-post: charlotta.weigelt@sh.se
HR specialist, Camilla Bengtsson, tel: 08-608 5172, e-post: camilla.bengtsson@sh.se


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-08-25


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i medieteknik

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-13

Professor in Media Technology

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-13

Professor in Media and Communication Studies

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-13

Professor i journalistik

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-13

Professor in Journalism

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-13