Professor i Numismatik och penninghistoria

Ref.nr SU FV-0126-19

vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2019-03-14.

Institutionen för Arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och arkeologi är ett av den humanistiska fakultetens ledande forskningsområden. Institutionen består av sex enheter, Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Numismatiska forskningsgruppen, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Antikens kultur och samhällsliv samt Centrum för evolutionär kulturforskning. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal olika områden.

Numismatiska forskningsgruppen med professuren i Numismatik och penninghistoria, inrättad 1979, är helt finansierad med medel från Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning. Gruppen består idag av innehavaren av professuren samt av en redaktionssekreterare (75%). Verksamheten är främst inriktad mot de 700 000 mynt från vår tideräknings början till slutet av 1700-talet vilka har påträffats inom Sverige och som i dag till stor del förvaras vid Kgl Myntkabinettet, Stockholm. En särskilt rik källa utgör de fler än 250000 vikingatida mynt som främst är präglade i Kalifatet, Tyskland och England, vilket är fler än vad som har hittats i ursprungsländerna. Även de ca 200 000 medeltida mynten har en stor forskningspotential. Varje år tillkommer nytt forskningsmaterial genom nya fynd, som tillför ny kunskap. Forskning inom båda områdena kräver en mycket god kunskap om materialet. Forskningen är i första hand inriktad på myntning, myntcirkulation och myntdeposition, för att sätta in mynten i större historiska och kulturella sammanhang.

Numismatik är inte eget examensämne utan ingår som en del i arkeologi. Ytterligare information finns på http://www.archaeology.su.se/numismatiska-forskningsgruppen

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att inom ämnesområdet Numismatik och penninghistoria bedriva egen forskning samt att handleda studenter och doktorander. Viss undervisning på grund- och avancerad nivå förekommer. Innehavaren kommer att ansvara för handhavandet av gruppens myntsamling och kommer att vara föreståndare för Numismatiska forskningsgruppen samt vara redaktör för dess digitala publikationer.

I forskningen om myntning, myntcirkulation och myntdeposition ingår som en viktig arbetsuppgift att bestämma och publicera information om såväl nya som gamla myntfynd. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt arbeta med de stora databaser över myntfynd som byggts upp inom enheten. I verksamheten ingår att hjälpa utländska forskare med information om myntfynd i Sverige.

I arbetet som professor ingår att medverka i forsknings- och pedagogiskt utvecklingsarbete, vilket t ex kan innebära deltagande i arbetsgrupper och nämnder. Dessutom ingår i anställningen att anordna konferenser, workshops och seminarier.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 5 § HF). Den som anställs som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet inom hela ämnesområdet Numismatik och penninghistoria genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Sökande som inte behärskar svenska språket förväntas lära sig detta inom två år efter påbörjad anställning.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer störst vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, främst visad genom egen forskning inom Numismatik och penninghistoria, samt vid dokumenterat god materialkännedom av relevans för ovan nämnda fyndperioder. Då uppdraget som föreståndare för Numismatiska forskningsgruppen ingår i anställningen, läggs även stor vikt vid förmåga att utveckla och leda forskningsbaserad verksamhet, att söka och erhålla extern finansiering, att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Viss vikt kommer även att fästas vid pedagogisk skicklighet, visad till exempel genom föreläsningar och andra muntliga presentationer samt handledning i olika former.

Till ansökan ska bifogas en plan, där den sökande ger sin syn på en framtida utveckling av Numismatiska forskningsgruppen, skisserar tänkbara forskningsprojekt och presenterar egen kommande forskning. Denna plan tillmäts betydelse vid prövningen av den sökandes kompetens.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp samt forskarhandledarutbildning och som inte bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren.

Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare upplysningar lämnas av prefekten, professor Kerstin Lidén, tfn 08-16 29 48 , kerstin.liden@arklab.su.se, eller av dekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, tfn 08-16 44 08, elisabeth.waghall-nivre@tyska.su.se

Frågor om anställningsförfarandet besvaras av Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-03-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorander i specialpedagogik (3)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-01-18


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-03-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig